اكسپت مقالات

ترجمه و پذيرش مقالات در نشريات داخلي (sid وIsc )  و ژورنال هاي خارجي