بررسي مبادي ورودي شهرها با تاكيد بر شناساندن بهتر هويت شهر بر مخاطبين

بررسي مبادي ورودي شهرها با تاكيد بر شناساندن بهتر هويت شهر بر مخاطبين
نمونه مورد مطالعه : ‌ورودي كلان شهر مشهد از سمت جاده سرخس (رضويه)
——————————————————————————–
جواد حسيني شاخن – شهاب عباس زاده
1- دانشجوي كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزادواحد بين الملل قشم
2- استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
j.hosseini.sh@gmail.com

چکیده

مبادي ورودي شهرها داراي راز و رمز هاي بيشماري است ، ويژگي هاي ساختار كالبدي – فضايي ورودي هاي شهرهاي ايران ، همواره تجلي عناصر محيطي ، اجتماعي ، فرهنگي آن شهر بوده است . درگذشته مبادی ورودی شهرها از رونق و کیفیت مناسی برخوردار بودند , و وارد شونده قبل از ورود به شهر متوجه درک و هویت شهر مقصد می شده است , امروزه در دوران معاصر با رشد روز افزون و بی رویه شهرها و دگرگون شدن نظام ارزش ها و به وجود آمدن پدیده اتوموبیل و به دنبال آن افزایش سرعت عبور مواجه است , و دیگر مبادی ورودی شهرها به مانند گذشته نماینگر و نشانگر هویت شهر مقصد نبوده و با بحران هويت مواجه شده اند ،. مبادي ورودي شهرها نخستين تصويري از شهر است كه بيننده با آن مواجه مي گردد , و همچون ویترینی از شخصیت شهر در بدو ورود به مخاطب می باشد اما امروزه مبادي ورودي شهرها از کیفیت فضایی مناسبی برخوردار نمی باشد و شرایط یک ورودی موفق را ندارد . در طي اين تحقيق به بررسي مبادی ورودی شهر مشهد از سمت سرخس و تبیین هویت آن شهر پرداخته است.روش تحقيق توصيفي – تحليلي بوده واز تکنیک های ترکیبی Mixed Method استفاده شده است و جمع آوري داده ها از بين كتب و مقالات ، مشاهده و تحقيقات ميداني و تهيه پرسشنامه , و استفاده از تحلیل نحوفضایی space syntax بوده است در نهایت با استفاده از نرم افزار spss داده های جامع آماری مورد تفسیر و بررسی قرار گرفت ، نتايج حاكي از آن است كه ورودي شهر مشهد از سمت جاده سرخس دچار بحران هویت شده و هویت مشهد را به مخاطب القا نمی کند , و نياز به ساماندهي در اين بخش هر چه بیشتر مشاهده مي شود , که در نهایت به ارائه طریق و ارائه المان در جهت تبیین هویت آن قدم برداشته است .

کلید واژه :
مبادي ورودی شهر , هویت , مخاطبين مشهد ، ساختار فضايي – كالبدي

هويت بخشي به مبادي ورودي شهرها نمونه موردي : ورودي مشهد از سمت جاده سرخس (رضويه )

هويت بخشي به مبادي ورودي شهرها
نمونه موردي : ورودي مشهد از سمت جاده سرخس (رضويه )
جواد حسيني شاخن
دانشجوي كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزادواحد بين الملل قشم
j.hosseini.sh@gmail.com

چکیده :
انسان به صورت فطری تمایل به ریشه داشتن و بازیابی گذشته خویش را دارد و یکی از مباحت مطروحه در این خصوص هویت می باشد, امروزه در دوران معاصر شهرها با بحران هویت مواجه شده اند , و ورودي شهرها به عنوان اولين مكاني كه مخاطب در ورود به شهر با آن مواجه مي شود ، بسيار حائز اهميت مي باشد ، مبادي ورودي شهرها داراي راز و رمز هاي بيشماري است ،ويژگي هاي ساختار كالبدي – فضايي ورودي هاي شهرهاي ايران ، همواره تجلي عناصر محيطي ، اجتماعي ، فرهنگي آن شهر بوده است . مبادي ورودي شهرها نخستين تصويري از شهر است كه بيننده با آن مواجه مي گردد , و همچون ویترینی از شخصیت شهر در بدو ورود به مخاطب می باشد , در طي اين تحقيق به بررسي مبادی ورودی شهر مشهد از سمت سرخس و تبیین هویت برای آن شهر پرداخته است.روش تحقيق توصيفي – تحليلي بوده واز تکنیک های ترکیبی (Mixed Method ) استفاده شده است و جمع آوري داده ها از بين كتب و مقالات ، مشاهده و پرسشنامه , نرم افزار space syntax بوده است ، نتايج حاكي از آن است كه ورودي شهر مشهد از سمت جاده سرخس دچار بحران هویت شده و هویت مشهد را به مخاطب القا نمی کند , و نياز به ساماندهي در اين بخش هر چه بیشتر مشاهده مي شود , که در نهایت به ارائه طریق و ارائه المان در جهت تبیین هویت آن قدم برداشته است .

کلید واژه :
مبادي ورودی شهر , هویت , مخاطبين مشهد ، ساختار فضايي – كالبدي

10,000 ریال – دانلود