دسته: پروژه هاي معماري

0

پروژه گنبد

پروژه اي 140 صفحه فايل pdf  درباره گنبد در معماري به همراه تصاوير زيبا از گنبد در سراسر ايران با رسم شكل نحوه ساخت . پوشش گنبد در ایران پییشنه ای دیرینه دارد ....

0

طاق و قوس (2)

فايل Pdf  و به تعداد صفحات 194 صفحه پروژه اي جالب درباره قوس و طاق ها در ايران به همراه توضيحات و عكس هاي زيبا از طاق در سراسر ايران . ساده ترین تعریفی...

0

پروژه جالب قوس و تاق (1)

فايل Pdf پروژه اي جالب درباره قوس و طاق ها  در ايران  99 صفحه اي به همراه توضيحات و عكس و چگونگي احداث به همراه رسم شكل . غیاث الدین جمشید کاشانی  قوس را...